Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

audyt brd

 

Niezależna, szczegółowa, systematyczna i techniczna kontrola pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej, obejmującą wszystkie etapy od projektowania do początkowej fazy użytkowania.

Ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego

ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Strategiczna analiza porównawcza wpływu nowej drogi lub istotnej modyfikacji istniejącej sieci na poziom bezpieczeństwa sieci drogowej.

Kontrola bezpieczeństwa

kontrola bezpieczeństwa

 

Zwykła, okresowa weryfikacja cech i usterek, które wymagają prac konserwacyjnych ze względu na bezpieczeństwo.

 • zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie:

  planowania; projektowania drogi; przygotowania do użytkowania; użytkowania drogi.

 • uczestników ruchu drogowego:

  widoczność w różnych warunkach; widoczność oznakowania pionowego i poziomego; stan nawierzchni; zachowania uczestników ruchu drogowego.

 • dróg poza terenem zabudowy:

  odcinki poza terenami zabudowy; autostrady; drogi ekspresowe; węzły drogowe.

 • dróg na terenach zabudowy:

  ulice; urządzenia dla pieszych i rowerzystów; uspokojenie ruchu; przejścia drogowe przez miejscowości.

 • oragnizacji ruchu drogowego:

  geometria drogi; znaki drogowe pionowe i poziome; urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; sygnalizacja świetlna; skrzyżowania z liniami kolejowymi.

Certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

certyfikat audytora brd

Certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego może uzyskać osoba, która:

 

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wyższe wykształcenie techniczne w zakresie budownictwa drogowego, inżynierii ruchu drogowego lub transportu;
 5. posiada co najmniej 5-letnią praktykę w zakresie projektowania dróg, inżynierii ruchu drogowego, zarządzania drogami, zarządzania ruchem drogowym lub opiniowania projektów drogowych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 6. posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wzór Certyfikatu Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Szkolenia Audytorów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia zakończonego egzaminem na audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia okresowego dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzór certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń oraz wzoru certyfikatu dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1079).

Szkolenie dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być krótszy niż 120 godzin lekcyjnych, przy czym część praktyczna szkolenia trwa nie krócej niż 60 godzin lekcyjnych.

Część teoretyczna, szkolenia dla audytorów brd, składa się z wykładów o tematyce zgodnej z zakresem programowym:

 • Przepisy.
 • Podstawowe pojęcia z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i opisu jego stanu.
 • Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie planowania i projektowania drogi.
 • Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i metody ich analizy na etapie przygotowania do użytkowania oraz użytkowania drogi.
 • Prowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg poza terenem zabudowy.
 • Wykonywanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg na terenie zabudowy.
 • Specyficzne elementy infrastruktury drogowej i ich audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przygotowania do użytkowania i użytkowania.
 • Ocena wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków śmiertelnych oraz klasyfikacja odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej.

Część praktyczna, szkolenia dla audytorów brd, składa się z ćwiczeń praktycznych, obejmujących w szczególności wizje lokalne w terenie, mające na celu nabycie praktycznych umiejętności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zawartość podręcznika Audytu BRD

Wprowadzenie, podstawy formalne Podstawowe pojęcia i definicje Stadia dokumentacji i etapy Audytu BRD Procedury i obowiązki stron Audytu BRD Zawartość dokumentacji procesu Audytu BRD Wzór formularza Wyniku Audytu BRD Listy kontrolnych pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD – wprowadzenie Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie I – drogi krajowe klasy GP i klas niższych Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie I – drogi krajowe klasy A i S Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie II – drogi krajowe klasy GP i klas niższych Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie II – drogi krajowe klasy A i S Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie III – drogi krajowe wszystkich klas Lista kontrolna pytań ułatwiających przeprowadzanie Audytu BRD na Etapie IV – drogi krajowe wszystkich klas Typowe błędy Literatura
Podręcznik Audytu BRD - Z2.pdf
Adobe Acrobat Document 1.2 MB
Zawartość podręcznika Audytu BRD